توسعه سند رسمی در پیشگیری از وقوع جرم و تنازع موثر است