مراکز تعویض پلاک را تعطیل می کنیم/گفتگوی رییس کانون با روزنامه جام جم