بیانیه بسیج سردفتران ودفتریاران در خصوص حضور پر شکوه در انتخابات