دعوت جامعه بزرگ دفاتر اسناد رسمی برای حضور پرشکوه در انتخابات