کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 04 مهر 1400

متن پیشنهادی جهت نوع تضمین سردفتری و دفتریاری

متن پیشنهادی جهت نوع تضمین سردفتری و دفتریاری

متن پیشنهادی جهت نوع تضمین سردفتری و دفتریاری

 

 

به گزارش روابط عمومی، متن پیشنهادی دفتر حقوقی کانون جهت تضمین سردفتری و دفتریاری به موجب آیین نامه جدید به این شرح است:

 

بسمه تعالی

چون مقرر است در اجراي تبصره 3 ماده 15 آيين نامه مصوب 1400/1/10 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران  و دفترياران تضمين ابواب جمعي خود را  با آئين نامه مذكور تطبيق دهم.


حاضر گردید آقای/خانم ........ سردفتر /دفتریار اسناد رسمی شماره ........ و بعد الحضور اعلام داشت، بموجب این سند و در اجرای ماده  ۱۵ آئین نامه اصلاحی  قانون دفاتر اسناد رسمی  مصوب  10/01/1400 متعهد می شوم هر گونه خسارتی که در  مدت تصدی  اینجانب  در سردفتری / دفتریاری اسناد رسمی به زیان دولت و اشخاص محرز گردد و یا چنانچه به پرداخت جریمه نقدی در دادگاه انتظامی محکوم گردم تا میزان مبلغ یک میلیارد ریال بدون هیچ گونه عذری از مال خود تامین نمایم .


اینجانب ........ سردفتر / دفتریار  اسناد رسمی شماره ........ بعنوان ضامن سردفتر / دفتریار با مشخصات ذکر شده  متضامنا تعهد پرداخت خسارت یا جریمه نقدی تا مبلغ مذکور را متقبل شده و متعهد و ملتزم  میشوم بمحض  تعیین و اعلام  خسارات  توسط مراجع صالح و یا صدور حکم قطعی محکومیت به جریمه نقدی از دادگاه انتظامی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایم.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/02/28