کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

افزایش سقف تنظیم اسناد رهنی دولتی در دفاتر اسناد رسمی به 500 میلیون ریال در سال

افزایش سقف تنظیم اسناد رهنی دولتی در دفاتر اسناد رسمی به 500 میلیون ریال در سال

افزایش سقف تنظیم اسناد رهنی دولتی در دفاتر اسناد رسمی به 500 میلیون ریال در سال

به گزارش روابط عمومی با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سقف تنظیم اسناد رهنی دولتی در دفاتر اسناد رسمی به 500 میلیون ریال در سال افزایش یافت.


این رقم برابر بخشنامه سال 1386 سازمان ثبت، 200 میلیون ریال در سال بود که با تصمیم اخیر سازمان، اسناد رهنی دولتی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی که مشمول کمیسیون تقسیم اسناد دولتی هستند، تا سقف 500 میلیون ریال افزایش پیدا کرد.