کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

نمونه فرم تضمین سردفتران و دفتریاران که از حیث مبلغ حق الثبت و حق التحریر غیرمالی محسوب می گردد

نمونه فرم تضمین سردفتران و دفتریاران که از حیث مبلغ حق الثبت و حق التحریر غیرمالی محسوب می گردد

نمونه فرم تضمین سردفتران و دفتریاران که از حیث مبلغ حق الثبت و حق التحریر غیرمالی محسوب می گردد.

 

 

همکاران محترم

 

متن ذیل در اجرای تبصره 3 ماده 15 که جنبه غیرمالی دارد به سازمان محترم  ثبت اسناد و املاک کشور ارسال گردیده است:

 

تعهدنامه

 

 در این دفتر اسناد رسمی حاضر و بعد الحضور متعهد اظهار نمود: اینجانب .... (سردفتر‏/دفتریار اول‏/دفتریار دوم) دفتر اسناد رسمی .... شهرستان .... چون مقرر است در اجرای تبصره 3 ماده 15 آیین نامه مصوب 10‏/1‏/1400 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران تضمین ابواب جمعی خود را با آئین نامه مذکور تطبیق دهم به موجب این سندتعهد می نمایم چنانچه در اثر تخلف یا تقصیر یا قصور در انجام وظایف قانونی خود توجه هرگونه خسارتی به اشخاص و دولت در مراجع صالح ثابت و مسلم شود و یا به پرداخت جرایم نقدی دادگاه انتظامی محکوم شوم نسبت به جبران خسارت و یا پرداخت جریمه مزبور اقدام نمایم.

 

 ضامن نیز اظهار نمود: اینجانب .... (سردفتر‏/دفتریاراول‏/دفتریار دوم) دفتر اسناد رسمی .... شهرستان .... با اطلاع کامل از تعهداتی که متعهد فوق‌الذکر عهده دار شده و طبق این سند ملزم به پرداخت آن گردیده و با آگاهی کامل از مدلول ماده 15 آیین نامه مذکور و میزان وجه الضمان مندرج در این ماده نسبت به (سردفتر‏/دفتریار اول‏/دفتریار دوم)، به موجب این سند متعهد و ملتزم می شوم که چنانچه نامبرده به تعهدات خود عمل ننماید، بمحض تعیین و اعلام مبلغ خسارات یا جریمه نقدی توسط مراجع صالح نسبت به پرداخت آن تا مبلغ مندرج در ماده مذکور اقدام نمایم. مسئولیت متعهد و ضامن تضامنی است.»

تاریخ ارسال خبر: 
1400/03/19